آقای مهندس Hadi Kazemi

Engineer Hadi Kazemi

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

Researcher ID: (108233)

11
2
2
3
1
4

Conference Papers

Journal Papers

  • Comparison between a solar collector system and the commercial water heater in CO2 emission and economic,Journal of Solar Energy Research,Volume 1, Issue 2, Summer 2019, Pages 65-73 (2019)
  • A Review of Solar Energy Driven HDH and Solar Still Desalination Technologies,Journal of Solar Energy Research,Volume 2, Issue 3, Summer 2017, Pages 79-87 (2017)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در تدریس نرم افزارهای مهندسی (1390-1395)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس ارشد فنی و اجرایی تاسیسات مکانیکی (1395-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیق و توسعه (1394-1395)

جوایز و افتخارات

  • دانش آموخته برتر دانشگاهی و عضو بنیاد ملی نخبگان (1398)