فرزانه محمدپور | سیویلیکا

دکتر فرزانه محمدپور

Apadana University

معرفی

استان
فارس
شهر
شیراز

سمتهای علمی و اجرایی فرزانه محمدپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه سیستان و بلوچستان (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی (هیات تحریریه)

مقالات فرزانه محمدپور در کنفرانس های داخلی

بررسی نقش نانو ذرات کاتالیست و فتوکاتالیست در کاهش آلاینده های زیست محیطی
سال 1390
ارائه شده در سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
دسترسی آسان به ایندول های چنداستخلافی ازطریق واکنشهای سه جزئی تک مرحله ای درحضور SSA
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
دسترسی آسان به ایندولهای چنداستخلافی ازطریق واکنشهای سه جزئی تک مرحله ای درحضور B(HSO4)3
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
دسترسی آسان به ایندول های چنداستخلافی ازطریق واکنشهای سه جزئی تک مرحله ای درحضور FeCl3
سال 1391
ارائه شده در دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
مطالعه ای درباره انتخاب مسیرهای الگوبرداری درdea
سال 1393
ارائه شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک
آسکوربیک اسید: به عنوان یک کاتالیزور سبز ملایم در سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
اگزالیک اسید:یک کاتالیزور ملایم و سبزبرای سنتز واکنشهای چند جزئی
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فوماریک اسید:یک کاتالیزور ملایم برای سنتز سبز واکنشهای چند جزئی
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
مالئیک اسید:به عنوان کاتالیزور جامد اسیدی سبز برای سنتز تک ظرف چندجزئی ترکیبات هتروسیکل نیتروژندار
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
سنتز تک ظرف و چند جزئی با استفاده از تارتاریک اسید به عنوان یک کاتالیزور سبز و ملایم
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
سنتز تک ظرف و سه جزئی ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار با استفاده از2و 3-دی بروموسوکسینیک اسید به عنوان یک کاتالیزور ملایم
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
سنتز تک ظرف و ملایم ترکیبات هتروسیکل با استفاده ازNiCl2.6H2O تحت شرایط رفلاکس
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
لاکتیک اسید: به عنوان یک کاتالیزور اسیدی ملایم برای سنتز ترکیبات هتروسیکل
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
یک روش ملایم برای سنتز ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار کاتالیز شده بوسیله Trityl chloride
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
فرمیک اسید کاتالیزوری ملایم برای سنتز ترکیبات هتروسیکل در واکنشهای سه جزئی
سال 1394
ارائه شده در دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
منگنز دی اکسید به عنوان کاتالیست موثر برای سنتز سازگار با محیط زیست دی هیدرو پیریمیدینون ها
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
سنتز ساده و کارآمد دی هیدرو پیرول- 2- اون های چند استخلافی در حضور کرومیوم تری اکسید به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
روش ساده، ملایم و اقتصادی برای سنتز تک ظرفی تتراهیدروبنزو [b] پیران ها در حضورلانتانیوم کلرید هفت آبه به عنوان کاتالیزور سازگار با محیط زیست
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی

مقالات بین المللی فرزانه محمدپور

"Catalyst-free, visible light irradiation promoted synthesis of spiroacenaphthylenes and 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-diones in aqueous ethyl lactate", Elsevier BV, (2021), Vol 407, No : 113041
"A new role for photoexcited Na2 eosin Y as direct hydrogen atom transfer (HAT) photocatalyst in photochemical synthesis of dihydropyrano[2,3-c]pyrazole scaffolds promoted by visible light irradiation under air atmosphere", Elsevier BV, (2021), Vol 418, No : 113428
"Visible light irradiation promoted catalyst-free and solvent-free synthesis of pyrano[2,3-d]pyrimidine scaffolds at room temperature", Elsevier BV, (2020), Vol 24, No 8: 636-641
"Imin-based synthesis of polyfunctionalized dihydro-2-oxypyrroles catalyzed by glycine amino acid via tandem Michael–Mannich cyclocondensation reaction under ambient temperature", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 46, No 3: 1931-1940
"Malonic Acid as A Green and Efficient Catalyst for the Mass-scale Synthesis of Pyrrole Medicinal Drugs", Universitas Indonesia, Directorate of Research and Public Service, (2020), Vol 24, No 3:
"Caffeine as a Naturally Green and Biodegradable Catalyst for Preparation of Dihydropyrano[2,3-c]pyrazoles", Informa UK Limited, (2020), Vol 52, No 5: 453-457
"Catalyst-free Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidine Scaffolds via Knoevenagel-Michael Cyclocondensation Using PEG-400 as a Green Promoting Medium", Informa UK Limited, (2020), Vol 52, No 6: 503-509
"Catalyst-Free Three-Component Tandem Green Synthesis of Pyrano[2,3-d]Pyrimidine Scaffolds in Ethylene Glycol (E-G) as a Recyclable Reaction Medium", Informa UK Limited, (2020), Vol , No : 1-15
"Al2(SO4)3·18H2O as an Eco-Safe Catalyst Promoting Synthesis of Polysubstituted Dihydropyrrol-2-ones", Lviv Polytechnic National University, (2020), Vol 14, No 1: 14-19
Salicylic Acid as a Bio-based and Natural Brønsted Acid Catalyst Promoted Green and Solvent-free Synthesis of Various Xanthene Derivatives
An eco-safe and solvent-free approach for clean and one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-one/thione derivatives using Zn(OAc)2.2H2O as an environmental friendly, readily and efficient catalyst
Potassium alum as a naturally mineral and economical catalyst for the one-pot, multi-component and clean synthesis of 2-oxo(thio)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines and N-aryl-3-aminodihydropyrrol-2-one-4-carboxylates
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU): as a highly efficient bicyclic amidine catalyst promoted solvent-free and one-pot synthesis of 1H-pyrazolo [1, 2-b] phthalazine-5,10-dione derivatives
"Carboxymethyl Cellulose (CMC) as a Recyclable Green Catalyst Promoted Eco-Friendly Protocol for the Solvent-Free Synthesis of 1H-Pyrazolo[1,2-b]Phthalazine-5,10-Dione Derivatives", Informa UK Limited, (2020), Vol , No : 1-12
"Catalyst-free green synthesis of dihydropyrano[2,3-c]pyrazole scaffolds assisted by ethylene glycol (E-G) as a reusable and biodegradable solvent medium", Springer Science and Business Media LLC, (2020), Vol 132, No 1:
"Supramolecular β-cyclodextrin as a Biodegradable and Reusable Catalyst Promoted Environmentally Friendly Synthesis of Pyrano[2,3-d]pyrimidine Scaffolds via Tandem Knoevenagel–Michael–Cyclocondensation Reaction in Aqueous Media", Informa UK Limited, (2020), Vol , No : 1-10