آقای دکتر Mojtaba Mohammadi mazraeh shahi

Dr. Mojtaba Mohammadi mazraeh shahi

استادیار

Researcher ID: (109247)

134
44
31
3
12
8
19
9

ISI Papers

 •  heydari, mohammad ali and mojtaba mohammadi mazraeh shahi and somayyeh shahbazi and seyyed ahmad mosavi. "root finding, analysis and criticism of the insults and affronts of Ahl Albayt,s opponents" مجلة آداب الکوفة. العدد 209
 •  طالبی، محمد صادق، مهران فاطمی و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "إدارة المخاطر الطبيعية في مدينة ياسوج". مجلة آداب الکوفة، العدد 304
 •  خواجه پور، محمدمهدی و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. " الإستراتيجية الثابتة و المرونة التکتيکية في محاربة الغطرسة من منظور القرآن الکریم و الحديث". مجلة آداب الکوفة، العدد 305
 •  هادیلو، بهمن و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "قياس خاصية تنوع المفردات في الأسلوب دراسة تطبيقية لنماذج من أشعار بدر شاکر السياب، نازک الملائکة و أحمد مطر". مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 2981
 •  دهقان بنادکی، زهرا، محمدمهدی خواجه پور و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "نظرة علی النموذج الإسلامي للشخصية المثالية في دعاء مکارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام". مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 3080
 •  محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، محمدمهدی خواجه پور، بهمن هادیلو و احمد توکلی. "تجلیات عدالة الإمام علی علیه السلام في الشعر العربي". مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 3114
 •  توکلی، احمد، محمدمهدی خواجه پور، بهمن هادیلو و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "التبعية للولاية في سيرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها". مجلة الکلية الإسلامية الجامعة، العدد 3135
 •  اقبالی، مسعود، احمد امیدوار، مجتبی محمدی مزرعه شاهی و محمدمهدی خواجه پور. "استدعاء الشخصیات الدینية و الأحداث التأریخية لبداية الإسلام فی أشعار مظفر النواب السیاسية". مجلة الکلية الإسلامية الجامعة، العدد 4631
 •  خواجه پور، محمدمهدی، مجتبی محمدی مزرعه شاهی و مجتبی انصاری مقدم. "تحلیل روایات الإمام الهادی علیه السلام فی تفسیر القرآن بنهج الوظائف التقنینیة". المؤتمر العلمی الدولی الثالث، العتبة العسکریة المقدسة، مرکز تراث سامراء، 2023/11/20

Conference Papers

Journal Papers

 • کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم منتشر شده در Ketabeghayyem (1400)
 • بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء ۲۸ قرآن کریم منتشر شده در Journal of Modern Research in the Teachings of the quran (1400)
 • معنا شناسی «کتم» در قرآن براساس روابط همنشینی منتشر شده در Journal of Modern Research in the Teachings of the quran (1400)
 • شبکه معنایی واژه «نبا» در قرآن منتشر شده در Theological studies of the Holy Quran (1399)
 • تحلیل موضوعی پژوهش های علوم اسلامی در نشریات فارسی ایران منتشر شده در Islamic humanities research paper (1399)
 • معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی منتشر شده در Theological studies of the Holy Quran (1398)
 • معناشناسی واژه تله و مترادفات آن در قرآن منتشر شده در Journal of Modern Research in the Teachings of the quran (1398)
 • مظاهر رومانتیک در اشعار خلیل مطران منتشر شده در Journal of Rhetoric and Grammar Studies (1389)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و زهرا رحمانی نعیم آبادی. "بینامتنی قرآنی در مقامات بدیع الزمان همدانی با تکیه بر سه مقامه قریضیه، آذربیجانیه و مارستانيه". دوفصلنامه علمی پژوهش در علوم قرآن و حدیث، شماره 1 (1401) (1401)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و زهرا رحمانی نعیم آبادی. "بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 29 قرآن کریم". دوفصلنامه تخصصی پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت، سال ششم، شماره دهم، پاییز و زمستان 1401 (1401)
 • هادیلو، بهمن و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم". مجله علمی پژوهشی کتاب قیم. شماره 24، بهار و تابستان 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، مجتبی انصاری مقدم، رضا اسحاقی مسکونی و مهدیه اسحاقی مسکونی. "بررسی تأثیر ترکیب نحوی بر فهم آیات قرآن کریم". مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره 4، شماره 37، خردادماه 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، مجتبی انصاری مقدم، رضا اسحاقی مسکونی و مهدیه اسحاقی مسکونی. "امکان و استحاله استناد به قرآن از دیدگاه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه". مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره 4، شماره 37، خردادماه 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، مجتبی انصاری مقدم، رضا اسحاقی مسکونی و مهدیه اسحاقی مسکونی. "بررسی انتقادی دلایل مخالفان و بهانه متخلفان از بیعت با امام علی علیه السلام". مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره 4، شماره 37، خردادماه 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و اعظم قصابیان. "تحلیل موضوعی پژوهش های علوم اسلامی در نشریات فارسی ایران". پژوهشنامه علوم انسانی اسلامی، 3 خرداد 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و فاطمه پاکدامن. "تجلّی قرآن و حدیث در تاریخ بیهقی". دوفصلنامه فرهنگی-اجتماعی بساتین، شماره 35 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، زهرا قلعه خانی و فاطمه علی پور. "آثار ایمان به وعده های الهی در زندگی فردی". دوفصلنامه فرهنگی-اجتماعی بساتین، شماره 35 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و زهره عسگری فرد. "معناشناسی «کتم» در قرآن بر اساس روابط همنشینی". دوفصلنامه تخصصی پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنّت، سال چهارم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1400 (1400)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و زهرا رحمانی نعیم آبادی."بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 28 قرآن کریم". دوفصلنامه تخصصی پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنّت، سال پنجم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1400 (1400)
 • طالبی، محمدصادق و مهران فاطمی و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "إدارة المخاطر الطبیعیة فی مدینة یاسوج". مجله الکترونیکی دیوان العرب (1399)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و پری روستایی. "شبکه معنایی واژه نبأ در قرآن". دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (1399)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و مهدیه السادات تهامی. "معناشناسی شرب در قرآن بر اساس روابط همنشینی". دوفصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (1399)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و فاطمه محمدزاده. "معناشناسی واژه ثُلّة و مترادفات آن در قرآن". مجله پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنّت". پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398 (1398)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و حسین علی اکبرخانی. "موسیقی و غنا از منظر دین". ماهنامه موج عصر، پیاپی 36، 1398 (1398)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و عابد قزلباش چمک. "نگاهی تطبیقی به مؤلفه های هوش اخلاقیِ «میشل بُربا» با قرآن و روایات". مجله عیون، شماره 10، بهار و تابستان 1398 (1398)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و علیرضا تلقایی. " لغات اضداد در قرآن". دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 45 (1397)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و ریحانه فراصت. "تجلی قرآن در اشعار فردوسی". دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 45 (1397)
 • طاهری نژاد، محمدعلی و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "المحنة و ما یرادفها فی القرآن الکریم علی أساس کتاب المفردات للراغب الأصفهانی دراسة تفسیریة". مجله الکترونیکی دیوان العرب (1397)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و راضیه غلامی. "معناشناسی واژه ضلال در قرآن". دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43، (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و سمیه رخساری. "شیخ طبرسی و مجمع البیان". دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43 (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی، حمید متولی زاده نائینی و بدریه رحیمی. "دعا و آسیب شناسی آن". دوفصلنامه قرآنی – مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 43 (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و الهه خاکپور و هاجر جهاندیده. "نگاهی به شیوه ها و گرایش های تفسیری آیت الله آقا نجفی همدانی". دوفصلنامه قرآنی - مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 44 (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و جواد محمودی اردکانی. "مضامین قرآنی در اشعار بهجتی اردکانی". دوفصلنامه قرآنی - مذهبی جوهره وحی، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 44 (1396)
 • طاهری نژاد، محمدعلی و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "المحنة و ما یرادفها فی القرآن الکریم علی أساس کتاب المفردات للراغب الأصفهانی دراسة توصیفیة". مجله الکترونیکی دیوان العرب (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و آمنه برزنونی. "ارتباط شبکه معنایی واژه بیت با شبکه معنایی انبیای الهی در قرآن". دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، سال چهارم، شماره ششم و هفتم (1396)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و حمید متولی زاده نائینی. "بینامتنیت لفظی در هجویات جریر در مقابله با اخطل با تکیه بر قرآن". دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، سال سوم، شماره سوم و چهارم (1395)
 • امیدوار، احمد، مجتبی محمدی مزرعه شاهی و مجید مهدوی. "تناص قرآنی در مقامات حریری (مطالعه موردی در مقامه السمرقندیة و الرازیة )". دوفصلنامه عیون، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی میبد)، سال دوم، شماره 2 (1394)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و حمید متولی زاده نائینی. "مدیریت اوقات فراغت در صحیفه سجادیه". دوفصلنامه بساتین، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 34 (1393)
 • هادیلو، بهمن، احمد امیدوار و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "سبک شناسی محسنات معنوی سوره نساء". دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد، شماره 1 (1393)
 • طهماسبی، عدنان و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "طبیعت ایران در شعر محمدمهدی الجواهری". مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران". (1390)
 • حریرچی، فیروز و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "مظاهر رومانتیک در اشعار خلیل مطران". مجله علوم ادبی،دانشگاه قم، شماره 5 (1389)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی. "الحکمة فی شعر زهیربن أبی سلمی". مجله الکترونیکی دیوان العرب (1388)
 • هادیلو، بهمن و مجتبی محمدی مزرعه شاهی. "قیاس خاصیة تنوع المفردات فی الأسلوب دراسة تطبیقیة لنماذج من أشعار بدر شاکر السیاب، نازک الملائکة و احمد مطر". مجله الکترونیکی دیوان العرب (1388)
 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی و عزت ملاابراهیمی. "الألفاظ المعرّبة الفارسیة و الیونانیة فی القرآن الکریم". مجله آفاق الحضارة الإسلامیة، شماره 22 (1387)

Books

 • کتاب نقش علم بدیع در تفسیر قرآن (انتشارات تفکر طلایی، یزد) - 1402 - Persian
 • کتاب مشاهیر و فعالان قرآنی یزد ویژه قاریان و حافظان (دفتر اول) (انتشارات تفکر طلایی) - 1401 - Persian
 • کتاب نقش علم بیان در تفسیر قرآن (انتشارات تفکر طلایی، یزد) - 1401 - Persian
 • کتاب ترجمه و تحقیق مختصرالصرف تألیف عبدالهادی الفضلی (انتشارات تفکر طلایی، یزد) - 1401 - Persian
 • کتاب شرح اشعار عربی هاتف اصفهانی (انتشارات تفکر طلایی) - 1400 - Persian
 • کتاب تحلیل معنایی واژه بیت در قرآن کریم (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی) - 1399 - Persian
 • کتاب تحلیل ادبی حرف «فاء» در قرآن کریم (انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی) - 1399 - Persian
 • کتاب حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 2 ویرایش حمید محمدی بخش نحو (انتشارات شهر علم) - 1399 - Persian
 • کتاب مشاهیر و فعّالان قرآنی یزد (ویژه مفسّران و استادان قرآنی) (انتشارات شهر علم) - 1399 - Persian
 • کتاب تعیین نخستین نگارش در حوزه تاریخ قرآن به زبان عربی در بوته نقد (انتشارات شهر علم) - 1399 - Persian
 • کتاب ترجمه اللغات فی القرآن (انتشارات شهر علم) - 1398 - Persian
 • کتاب ترجمه و نقد کتاب «جمع القرآن الکریم حفظاً و کتابةً» (انتشارات شهر علم) - 1398 - Persian
 • کتاب حکمت در آثار ابن مقفع (انتشارات شهر علم) - 1397 - Persian
 • کتاب ترجمه و تحقیق مختصرالبلاغه (انتشارات ماهواره) - 1396 - Persian
 • کتاب سیمای مزرعه امام (انتشارات شهر علم) - 1396 - Persian
 • کتاب ترجمه القواعد الاساسیه للغه العربیه (انتشارات نصایح) - 1396 - Persian
 • کتاب تحلیل روایات امام جواد (ع) با رویکرد کشف تعامل با قرآن کریم (انتشارات صداقت) - 1395 - Persian
 • کتاب ترجمه اسلام و امنیت اجتماعی (انتشارات آریانقش) - 1395 - Persian
 • کتاب ترجمه و شرح دعای ندبه (انتشارات صداقت) - 1394 - Persian
 • کتاب ترجمه،تحقیق و اعراب گذاری شرح العوامل فی النحو (انتشارات صداقت) - 1394 - Persian
 • کتاب حل تمرین های مبادئ العربیه جلد ۲ ویرایش حمید محمدی بخش صرف (انتشارات صداقت) - 1394 - Persian
 • کتاب حل تمرین های مبادئ العربیه جلد ۴ ویرایش حمید محمدی بخش صرف (انتشارات صداقت) - 1394 - Persian
 • کتاب هدیه شعبان (انتشارات کوثر هدایت) - 1393 - Persian
 • کتاب ترجمه و شرح الآجرومیه فی قواعد علم العربیه (انتشارات صداقت) - 1392 - Persian
 • کتاب ترجمه و شرح علویات سبع (انتشارات صداقت) - 1391 - Persian
 • کتاب ترجمه و شرح شواهد شعری شرح قطر الندی و بل الصدی (انتشارات صداقت) - 1391 - Persian
 • کتاب ترجمه و شرح گزیده نهج البلاغه (انتشارات صداقت) - 1391 - Persian
 • کتاب جامع الدروس العربیة 1 (صرف و نحو) (پوران پژوهش) - 1390 - Persian
 • کتاب جامع الدروس العربیة 4 (تاریخ ادبیات عربی) (پوران پژوهش) - 1390 - Persian
 • کتاب جامع الدروس العربیة 2 (متون نظم و نثر عربی) (پوران پژوهش) - 1389 - Persian
 • کتاب جامع الدروس العربیة 3 (بلاغت) (پوران پژوهش) - 1389 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • معاون بازرسی و دفتر پایگاه مقاومت بسیج شهید گمنام دانشکده علوم قرآنی میبد (1398-تاکنون)
 • رئیس کمیته پیشگیری و مداخله در بحران خودکشی (1401-تاکنون)
 • سابقه تدریس در عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی میبد (1388-تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشکده الهیات میبد (1388-1389)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه علامه نائینی (1389-1389)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه پیام نور مهریز (1389-1395)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه پیام نور تفت (1391-1393)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه پیام نور میبد (1393-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری، مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی میبد (1392-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده علوم قرآنی میبد (1397-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور انجمن های علمی و نشریات دانشجویی دانشکده علوم قرآنی میبد (1402-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی دانشکده علوم قرآنی میبد (1402-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دریافت گواهینامه قبولی در نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت، رشته ترجمه سوره بقره، تاریخ 1400/03/08 (1400)
 • عضو هیأت علمی پژوهشگر برتر در دانشکده علوم قرآنی میبد در سال تحصیلی 96-95 (1396)
 • کسب رتبه سوم استاد نمونه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1393)
 • کسب عنوان پژوهشگر برتر در نشست علمی فرهنگی دانشجویان و طلاب علوم دینی با موضوع کار و سبک زندگی دینی، کمیته امداد امام خمینی استان یزد (1393)
 • کسب عنوان مدیر پژوهشی برتر در جشنواره بین دانشکده ای هفته پژوهش، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1392)
 • کسب رتبه ی چهارم استاد برتر پژوهشگر در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1391)
 • کسب رتبه سوم کشوری آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 (1385)

Workshops

 • شرکت در کارگاه آموزشی نشریات دانشگاهی (خبرنویسی، نگارش مقاله مطبوعاتی، گزارش نویسی، تکنیک های مصاحبه و مدیریت در نشریات - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1402)
 • ناقد کرسی ترویجی با عنوان «جستاری فقهی پیرامون مسابقات ورزشی در قرآن و حدیث»، 1401/09/26، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1401)
 • شرکت در دوره ملی دانش افزایی اعضای هیأت علمی با عنوان «تفسیر تنزیلی، پیشینه، مشروعیت، فواید، عرصه ها» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1400)
 • برگزاری نشست علمی با عنوان «نگاهی به مفاهیم و جایگاه صحیفه سجادیه» در تاریخ 29 آذر سال 1400 - دانشکده علوم قرآنی میبد (1400)
 • مدیر کرسی ترویجی با عنوان «واکاوی ماهیت حقوقی مسأله ارتداد با نگاهی بر دیدگاه علامه مصباح یزدی (ره)، 1400/8/22 - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1400)
 • برگزاری نشست علمی با عنوان «بررسی جلوه های بلاغی در صحیفه سجادیه» در تاریخ 13 بهمن 1400 - دانشکده علوم قرآنی میبد (1400)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی «مرجعیت علمی قرآن کریم» در تاریخ 1400/10/25 - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1400)
 • برگزاری نشست علمی با عنوان «بررسی محسّنات بدیعی در صحیفه سجادیه» در تاریخ 16 اسفند 1400 - دانشکده علوم قرآنی میبد (1400)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی با عنوان «فنون تدریس مجازی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1399)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی با عنوان «الگوی اثربخش مواجهه با متن در فرایند یاددهی یادگیری» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (1399)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی با عنوان «روش شناسی تفسیر قرآن کریم» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم (1398)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در محورهای «کاربرد استعاره های مفهومی در مطالعات و پژوهش های قرآنی»، «آسیب شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان در دوره معاصر» و «قرآن کریم و روانشناسی، ضرورت ها و زمینه های پژوهش» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم (1397)
 • شرکت در کارگاه دانش افزایی اعضای هیأت علمی با عنوان «اهمیت فعالیت های پژوهشی در ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم (1397)
 • شرکت در کارگاه تخصصی «سطوح جستار پیشینه و گردآوری داده در متون علوم انسانی» - دانشکده علوم قرآنی میبد (1396)
 • شرکت در کارگاه آموزشی «فنون و راهکارهای ترجمه متون عربی» - دانشگاه یزد (1395)
 • شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی «پاسخ به شبهات قرآنی»، تفاوت اعجاز با سحر»، «آموزش پژوهش محور» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم (1393)
 • شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی «تعلیم و تربیت در اسلام»، «بررسی مسائل روز در حوزه علوم قرآنی»، «پاسخ به شبهات قرآنی»، «بررسی مسائل جدید کلامی» و «تدبّر در قرآن» - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد (1393)
 • شرکت در کارگاه تدریس و تکنولوژی نوین آموزشی - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد (1389)
 • شرکت در کارگاه روش تدریس تفسیر قرآن کریم - مشهد (1388)

Other

 • مدیر پژوهش و فناوری دانشکده علوم قرآنی میبد، از بهمن ماه 1391 تا کنون
 • مسؤول برگزاری کارگاه « روش تحقیق و مقاله نویسی »، دانشکده علوم قرآنی میبد، 13/12/1390
 • مسؤول برگزاری سمینار « هنر در قرآن »، دانشکده علوم قرآنی میبد، 27/9/91
 • مسؤول برپایی نمایشگاه « دستاوردهای پژوهشی دانشکده علوم قرآنی میبد »، 25/9/91 لغایت 29/9/91
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی میبد
 • معاون امور اداری، مالی و دانشجویی دانشکده علوم قرآنی میبد از تاریخ 21/7/1392
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی میبد
 • داوری نوزدهمین دوره مسابقات استانی اذان، ابتهال، مدیحه سرایی و همخوانی قرآن کریم در استان یزد
 • مدیر اجرایی و عضو هیأت تحریریه دوفصلنامه عیون، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • دبیر کمیته اجرایی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو شورای سیاست گذاری نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو کمیته مالی نخستین همایش ملی قرآن و علوم انسانی، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • دبیر کمیته اجرایی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو کمیته علمی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو کمیته اجرایی همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو کمیته داوری همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • عضو شورای سیاست گذاری همایش منطقه ای مشاهیر قرآنی یزد، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • دبیر اجرایی همایش افسران جوان جنگ نرم، دانشکده علوم قرآنی میبد
 • دبیر استانی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در استان یزد، 13/10/1396
 • عضو کمیته علمی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397
 • عضو کمیته اجرایی یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397
 • عضو کمیته ارزیابی مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 18/1/1397
 • استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی در دانشکده علوم قرآنی میبد، سال تحصیلی 97-96
 • ارزیابی سه عنوان کتاب با عناوین: 1- نقش تربیتی استعاره های تمثیلی قرآن 2- جایگاه و معنای بل و کلّا از منظر سیاق قرآنی 3- بررسی اشتقاق کبیر در قرآن، جهت چاپ در انتشارات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 • استاد راهنمای پژوهشی دانشکده علوم قرآنی میبد، سال تحصیلی 97-96
 • راهنمایی 55 پایان نامه در مقطع کارشناسی
 • راهنمایی 31 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • مشاوره 9 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح اشعار و حکمت های منسوب به حضرت زهرا ( س )، بهروز صدیقی، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی اقسام استعاره در نهج البلاغه، عباس مزیدی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نقش حروف مشبهة بالفعل در قرآن، سمانه دهستانی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی تشبیه و کاربردهای آن در نهج البلاغه، مریم مقیمی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی ادبی عناصر داستانی در قرآن با تأکید بر داستان حضرت موسی ( ع )، زهرا محسنی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نقش عطف بیان و عطف نسق در بیان مفاهیم قرآنی، فرهاد درّی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی صنعت بدیعی طباق در نهج البلاغه، بهزاد سهرابی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی حال و اقسام آن در 15 جزء آخر قرآن، اکرم جمشیدی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح تائیه دعبل در رثای اهل بیت ( ع ) و قصیده شریف رضی در رثای امام حسین ( ع )، فاطمه زندوانی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به اقسام کنایه در نهج البلاغه، خدیجه محمدی بنستانی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی نقش حروف جرّ در بیان مفاهیم قرآن، حمیده عرب مختاری، 1391
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: پژوهشی پیرامون واژه های معرّب فارسی و یونانی در قرآن کریم، فهیمه کارگر نژاد، 1391
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به محسنات بدیعی در صحیفه سجادیه، نرگس کشاورزی گندمانی، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به محسنات بدیعی لفظی در نهج البلاغه، فاطمه رئیسی شعار، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح میمیه فرزدق و شافیه ابوفراس حمدانی، مریم اسدی لاری، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی و تحلیل کاربرد منادا در نهج البلاغه، سمیرا توانگر مروستی، 1391
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به زیبایی شناسی قرآن، زهرا رئیسی، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به ضرب المثل های قرآنی و معادل فارسی و عربی آن ها، زهرا اکبری، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی:استفهام و نقش آن در بیان مفاهیم قرآنی، فائزه پورصادقی، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به محسنات بدیعی معنوی در نهج البلاغه، مریم السادات نیشابوری، 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی ظرفیت های نمایشی در سوره هایی از قرآن کریم، محمد روشن بین
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی صفت مشبهه و کاربردهای آن در قرآن، مریم حسنی مقدم
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نقش افعال ناقصه در قرآن، طاهره السادات شاکر
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: تجلی قرآن و حدیث در اشعار حافظ و مولوی، سیده زینب حبیبی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به نعت در قرآن، ذبیح الله سالخورده
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به اقسام استعاره در صحیفه سجادیه، سید محمدجواد هاشمی
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نقش مفعول مطلق و مفعول فیه در بیان مفاهیم قرآنی، زهرا شریف آباد علی اکبر
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی نمودهای ایجاز، اطناب و مساوات در قرآن، احمد یزدان پناه
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: حل تمرین های مبادئ العربیه جلد 4 ویرایش حمید محمدی ( بخش صرف )، مهدی شاه ولی اناری، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به مجازهای مرسل و عقلی در نهج البلاغه، عباس صادقی چاه نصیر، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح بُرده بوصیری در مدح پیامبر ( ص )، صدیقه فاتحی، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: شرح و ترجمه ترکیب بند سید محمدمهدی بحرالعلوم در رثای امام حسین ( ع )، فاطمه بدخشان، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: شرح و ترجمه قصیده کوثریه سید رضا هندی در مدح امام علی ( ع )، محدثه سپاهی، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: شرح شواهد قرآنی کتاب « شرح العوامل فی النحو »، انسیه جهان منش، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح « بُرده کعب بن زهیر » در مدح پیامبر ( ص )، حسین رئیسی، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: تجلی قرآن و حدیث در اشعار فردوسی و نظامی، مریم برزگر، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح گزیده ای از دیوان منسوب به امام حسین ( ع )، فاطمه اسدی اسدآباد، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: تحلیل ادبی دعای ابوحمزه ثمالی، محمداحسان هاشم بیکی، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: سیمای امام علی ( ع ) در شعر معاصر عربی، نجمه برزگر، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح قصاید ابن ابی الحدید درباره فتح خیبر و فتح مکه، مطهره طاووسی، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به صنعت بدیعی طباق در نهج الفصاحه، عزت اکبریان، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی واژه های مترادف در قرآن کریم، فاطمه رضایی، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: سیمای امام حسین ( ع ) در شعر معاصر عرب، مطهره کریمی، 1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 3 ویرایش حمید محمدی بخش نحو( از آغاز تا مبحث اختصاص )، مهدیه السادات تهامی سربنانی، 30/11/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: بررسی منادا و اقسام آن در قرآن، فاطمه دهقان خبری، 31/2/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 3 ویرایش حمید محمدی بخش نحو ( از مبحث اشتغال تا پایان )، فاطمه چاره جو سلوکلویی، 20/3/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: ترجمه و شرح رجزهای خاندان پیامبر ( ص ) در روز عاشورا، فاطمه مزیدی شرف آبادی، 31/6/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: عوامل انحراف تمدن اسلامی از منظر قرآن، وحید بنیادی رحیمی، 30/11/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: شیوه های آموزشی و تربیتی پیامبر ( ص ) و ائمه اطهار ( ع )، زهرا نعمت اللهی، 28/11/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: دشمن شناسی از نگاه مقام معظم رهبری و امام خمینی ( ره )، حسین بهنیا، 30/11/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نقش مساجد و مکتب خانه ها در گسترش آموزش، زهرا منظری توکلی، 20/12/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: نگاهی به مناقب و فضائل امام علی ( ع ) در شعر فارسی، مسعود رضوی مفرد، 21/12/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: تجلی قرآن و حدیث در کتاب تاریخ بیهقی، فاطمه پاکدامن، 2/2/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: مشاهیر قرآنی یزد ( شاعران، استادان و قاریان )، فائزه زارع زاده ابرقوئی، 30/11/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی: اقتصاد مقاومتی در سیره امام سجاد ( ع )، فاطمه شاطری، 31/6/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( از آغاز تا آیه 45 سوره بقره )، عاطفه نشاط، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:شرح شواهد قرآنی « شرح قطر النّدی و بلّ الصّدی »، طاهره السادات شاکر اردکانی، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: شرح و تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( از آیه 49 تا آیه 125 سوره بقره )، سمیه رخساری، 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تفسیری و بلاغی قَسَم در قرآن، عظیم سالاری اسکر، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 4 ویرایش حمید محمدی، بخش نحو ( از آغاز تا مبحث اختصاص )، فاطمه خشت زر، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( آیات 257-125 سوره بقره )، سمیه شمس الدینی دهنوی، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: شرح و تفسیر شواهد قرآنی « شرح ابن عقیل »، عطیه خلیلی نژاد، 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد قرآنی « جامع الدروس العربیة » ( جزء اول و دوم )، زهرا کرامتی، 25/3/1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ادبی و تفسیری حرف « إن » در قرآن کریم، مرضیه حیدری، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 27 و 28 )، قاسم پوربافرانی، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد قرآنی « جامع الدروس العربیة » ( جزء سوم )، مرضیه بشارت نژاد، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ادبی و تفسیری حرف « فاء » در قرآن کریم، مرضیه حریری، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: حلّ تمرین های مبادئ العربیة جلد 2 بخش نحو ( ویرایش حمید محمدی )، عفت رئیسی، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: شرح شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 24، 25 و 26 )، سجاد سرشوق، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 30 )، محمدرضا زرگر، 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی واژه « بیت » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، آمنه برزنونی، 23/7/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب « مریم ابنة عمران بین الیهودیة و المسیحیة و الإسلام »، عصمت شمس الدینی، 24/10/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب « الخمر بین المسیحیة و الإسلام »، مهدیه اسحاقی، 18/11/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی واژه « نبأ » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، پری روستایی، 5/12/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ردّالشمس و بازتاب آن در ادبیات عرب، فرشته پناهی، 23/12/1396
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحلیل کتاب « معجزات المسیح فی الإنجیل و القرآن » تألیف « محمد عبدالرحمن عوض »، مصطفی نژادپور، 29/3/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد:ترجمه و نقد کتاب « اسلوب الإستفهام فی القرآن الکریم » تألیف « عبدالکریم محمود یوسف »، راضیه غلامی، 31/6/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد قرآنی « شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب »، عباس برزگر بفروئی، 14/7/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب « من أسرار البیان القرآنی » تألیف فاضل صالح السامرائی، محمد حسینی، 14/7/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: نگاهی تحلیلی به دانش لغات القرآن با رویکردی به کتاب « اللغات فی القرآن » تألیف ابن حسنون، منیره السادات آقایی میبدی، 26/8/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تقریب بین مذاهب اسلامی و راهکارها و موانع آن در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مجتبی سالاری اسکر، 30/8/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب « موسی و هارون علیهما السلام فی الأسفار الخمسة، عرض و نقد فی ضوء القرآن الکریم »، حسین نگین تاجی، 19/10/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد و بررسی کتاب « الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم »، کریم عابدی، 4/12/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی واژه های « وعد » و « وعید » در قرآن با رویکرد تحلیل متنی، طاهره نوباغی، 31/4/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جلوه های بلاغی سور حامدات و نقش آن در تفسیر قرآن، مهدی هاتفی اردکانی، 31/6/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی واژه « بَین » در قرآن کریم بر اساس روابط جانشینی و همنشینی، اعظم قادری پور، 30/11/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و نقد حقوق بشر غربی در پرتو آیات و روایات، الهه کارگر حاجی آبادی، 30/11/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جلوه های بلاغی سور عتاق و نقش آن در تفسیر قرآن، زهراالسادات طباطبائی مزرعه نو، 30/11/1398
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی جایگاه صحابه از دیدگاه شیعه و مستشرقین، مریم نقدی نسب، 1394
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل شواهد شعری تفسیر مجمع البیان ( جزء 29 )، ماجد رستمی، 2/4/1395
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: نکات بلاغی سور حوامیم و بررسی تفسیری آن ها، مهدی غفوری، 1395
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جلوه های بلاغی سُوَر مُسَبّحات قرآن، سید حسین میرعبداللهی، 1395
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: شرح شواهد قرآنی کتاب « منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل » تألیف محمد محیی الدین عبدالحمید، فاطمه میرزایی، دانشگاه پیام نور میبد، 1395
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و بررسی و نقد کتاب « الإعجاز العددی فی القرآن الکریم » تألیف سعید صلاح الفیومی، محمدرضا وکیل زاده، 1396
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ادبی و تفسیری شرط در قرآن، زهره علی پور، 1396
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و بررسی کتاب « المشترک اللفظی فی الحقل القرآنی »، الهام حمادی، 14/11/1397
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی واژه «شیطان» در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی، مریم قنادی عرب، 30/11/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی. مهدیه السادات تهامی، 30/11/1398
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ادبی و تفسیری اسلوب کَیفَ در قرآن، زهرا رحمانی نعیم آبادی، 1399
 • ناقد نشست تخصصی نقد کتاب با عنوان «نقد و بررسی کتاب جستاری در عوامل انحطاط انسان با رویکردی به تفسیر المیزان»، دانشکده علوم قرآنی میبد، 1399/10/01
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی «قلیل» در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی، فاطمه چاره جو سلوکلویی، 1400
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اسالیب امر و نهی در جزء بیست تا بیست و پنج قرآن کریم با رویکرد بلاغی، فاطمه علی پور، 1400/04/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب «الوحي والملائکة في اليهودية والمسيحية والإسلام»، احمد شفیعی بفروئی، 1400/6/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب «المنصورية في النحو و الصرف» با رویکردی به شواهد قرآنی و روایی، ریحانه برزگر بفروئی، 1400/6/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بینامتنی قرآنی در مقامات بدیع الزمان همدانی، غلامرضا عباسی، 1400/6/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب «نزول القرآن الکريم و تاريخه و مايتعلق به»، حمیده کوچکی میبدی، 1400/6/31
 • ویرایش کتاب "سراج، آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم (سریع و آسان)". تألیف: حامد پارسا، انتشارات اندیشه کویر، 1399
 • ویرایش کتاب "سبزپوشان آسمانی، وصیت نامه موضوعی شهدای انتظامی استان یزد". تألیف: حامد پارسا، انتشارات خط شکنان، 1400
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب «مختصرالصرف» تألیف دکتر عبدالهادی الفضلی با رویکردی به شواهد قرآنی، زهرا ایمانی راستابی، 1400/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب «العناية بالقرآن الکریم في العهد النبوي الشريف» تألیف شيخ يوسف بن عبدالله الحاطي، طاهره شفيعي شريف آبادی، 1400/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 28 و 29 قرآن کریم، مریم السادات موسوی، 1400/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و بررسی کتاب «أدوات الإعراب تألیف ظاهر شوکت البیاتی (از آغاز تا ابتدای حرف فاء)» با رویکردی به شواهد قرآنی، زهرا فتاحی مریم آبادی، 1400/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: نهاد خانواده از نگاه تفسیر انوار درخشان، سعیده صدیقی، 1401/4/1
 • نقد و ارزیابی کتاب «شخصیت کامل در دعای مکارم اخلاق تألیف دکتر محمدمهدی خواجه پور»، 1401/2/26
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب «علوم البلاغة مع تمارین قرآنية» تألیف دکتر قاسم فائز (مبحث علم بیان)، مالک مغدانی، 1401/4/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی جلوه های بلاغی سور مفصّل و نقش آن در تفسیر قرآن، محمد حسین پور، 1401/4/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل ادبی و تفسیری اسلوب «کادَ» و «عَسی» در قرآن، زهره عسگری فرد، 1401/06/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اسلوب امر و نهی با رویکرد بلاغی و تبیین آموزه های تفسیری (موردکاوی جزء یازده تا پانزده قرآن کریم)، فرشته پوربافرانی، 1401/6/15
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و نقد کتاب «إیمان أبی طالب» تألیف محمد بن محمد بن نعمان شیخ مفید، جلیل قانعی اردکانی، 1401/6/31
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: حل تمرین های مبادئ العربية جلد 3 ویرایش حمید محمدی بخش صرف، حامد پارسا، 1401/6/23
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 22 و 23 قرآن کریم، فاطمه زارعی محمودآبادی، 1401/6/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: جهاد تبیین در عرصه تکریم بانوان در انقلاب اسلامی با رویکردی به قرآن و حدیث، سحر کاظمی، 1401/9/12
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 24 و 25 قرآن کریم، مژگان شهابی، 1401/11/26
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق کتاب «الإشتقاق» تألیف حسن شیرازی با رویکردی به شواهد قرآنی و روایی، زهرا قرائی زاده، 1401/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و بررسی کتاب «البلاغة النبوية دراسة تطبیقية» تألیف محمد عبدالحلیم غنیم، زهرا کمالی اردکانی، 1401/11/30
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معانی ثانویه جمله های خبری از سوره زمر تا سوره احقاف، بهناز بامری، 1402/4/20
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: معناشناسی «هلک» در قرآن بر اساس روابط جانشینی و همنشینی، احمد روحانی، 1402/5/25
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اغراض ثانویه جمله های خبری در جزء 26 و 27 قرآن کریم با تکیه بر نکات تفسیری، احمدرضا ربیعی، 1402/6/29
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اسلوب استعاره در جزء 25 تا 30 قرآن کریم و نقش آن در تفسیر، خسرو قاضی مطلق، 1402/6/29
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و تحلیل معنای مجازی آیات قرآن (از سوره احقاف تا سوره مجادله)، سعید انصاری نیا، 1402/7/8