آقای Abbas Ahmadi

Abbas Ahmadi

دبیر آموزش و پرورش

فرد مهم علمی - Researcher ID: (110084)

160
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Education

  • کارشناسی الهیات فرهنگیان طالقانی قم1392-1396