آقای مهندس Majid Eskandari Shahraki

Engineer Majid Eskandari Shahraki

دانشجوی دکتری

Researcher ID: (110185)

35
17
4
3
1
6
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (انتشارات کاشف علم) - 1399 - Persian
  • کتاب مدیریت پسماندهای صنعتی (انتشارات کاشف علم) - 1399 - Persian
  • کتاب برندینگ (انتشارات کاشف علم) - 1399 - Persian
  • کتاب کارآفرینی درون سازمانی (انتشارات کاشف علم) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

Workshops

  • کارگاه کاربرد کامپوزیتها ومواد پیشرفته هیبریدی در سازه های ساحلی و فراساحلی - دانشگاه صنعتی شریف (1398)