آقای دکتر Ali Naderan

Dr. Ali Naderan

استادیار گروه حمل و نقل دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (111929)

64
18
4
7
1
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • الزامات جهش تولید در بخش حمل و نقل و انبارداریDevelopment and Foresight Research Center(1400)
 • دستورالعمل مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه- ضابطه 801 سازمان برنامه و بودجه کشور (1399)
 • شرح خدمات و دستورالعمل مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان سنجی خطوط ریلی شهری و حومه- ضابطه 777 سازمان برنامه و بودجه کشور (1397)
 • شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه- ضابطه 314 سازمان برنامه و بودجه کشور (1395)

Books

 • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد اول: برنامه ریزی حمل و نقل (دیم) - 1401 - Persian
 • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد دوم: مدیریت و اقتصاد حمل و نقل (دیم) - 1401 - Persian
 • کتاب تصمیم گیری در حمل و نقل- جلد سوم: محیط زیست و حمل و نقل (دیم) - 1401 - Persian
 • کتاب مدلسازی حمل و نقل کالا (دیم) - 1400 - Persian
 • کتاب روشهای کمی در حمل و نقل (دیم) - 1400 - Persian
 • کتاب رویکردی یکپارچه به برنامه ریزی شهر و حمل و نقل (دیم) - 1400 - Persian
 • کتاب راهنمای ساماندهی ترافیکی تقاطع‌ها (نوپردازان) - 1384 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل مهندسین مشاور آوند طرح و اندیشه (1391-1400)