آقای دکتر Mahdi Ghobadinia

Dr. Mahdi Ghobadinia

استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11454)

76
39
1
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education