معصومه رستم آبادی | سیویلیکا

دکتر معصومه رستم آبادی

استادیار

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

استان
البرز
شهر
فردیس
آدرس
شهرک ناز. خ دهم. بن بست نیلوفر.

مقالات معصومه رستم آبادی در کنفرانس های داخلی

شبیه سازی عددی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی بر الگوی جریان درآبگیری جانبی از کانالهای قوسی
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
شبیه سازی عددی الگوی جریان حول یک صفحه مستغرق در کانال مستطیلی
سال 1387
ارائه شده در چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
شبیه سازی عددی تأثیر صفحات مستغرق بر الگوی جریان درآبگیری جانبی از کانالهای قوسی
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مقایسه روشهای شبیه سازی سطح ازاد در نرم افزار فلوئنت
سال 1389
ارائه شده در نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
مقایسه الگوی جریان حول یک صفحه مستغرق در حالت بستر صلب و آبرفتی با استفاده ازمدلSSIIM
سال 1391
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
مطالعه عددی تاثیر محل و زاویه آبگیری جانبی ازپیچ 90درجه برمیزان رسوب ورودی به آبگیر
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مطالعه عددی تغییرات تنش برشی بستر حول آبشکن T شکل
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی عددی الگوی جریان اطراف پایه کج پل به سمت پایین دست
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
شبیه سازی عددی الگوی جریان اطراف پایه کج پل در صفحه عمود بر جریان به سمت راست و چپ
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تأثیر استفاده از روش طراحی آزمایشات تاگوچی در کاهش تعداد مطالعات هیدرولیکی
سال 1395
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
بررسی تغییرات سرعت درآبگیر باتغییر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی آبگیر درقوس
سال 1395
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
بررسی عددی تغییرات قدرت جریان ثانویه در قوس با آبگیر با تغییر عرض به عمق جریان
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

سوابق استادی معصومه رستم آبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا
null - null