آقای دکتر Valiahmad Sajjadian

Dr. Valiahmad Sajjadian

استاد

Researcher ID: (118470)

37
1
3
4

Conference Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • رئیس انجمن مهندسی نفت ایران (1396)
  • موسس انجمن مهندسی نفت ایران (1374)
  • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد نفت دانشکده نفت آبادان (1369)
  • رتبه اول دوره مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان (1359)