آقای دکتر Mohammad Reza Rasouli

Dr. Mohammad Reza Rasouli

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (119465)

4
2
3
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو کمیته تخصصی مطالعات آزمایشگاهی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مهندسین مشاور پاسیلو (1398-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت مهندسی مشاور سهی سازه آریانا (1388-1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه آزاد تهران شمال (1395-تاکنون)

Workshops

  • چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019) - دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران- دانشگاه تهران (1399)
  • سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران - دبیرخانه دائمی کنفرانس، تهران- دانشگاه تهران (1397)