آقای دکتر Ebrahim Reyhani

Dr. Ebrahim Reyhani

دانشیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (120612)

21
14

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers