آقای Hossein Moradinia

Hossein Moradinia

دانشجوی کارشناسی ارشد

Researcher ID: (120916)

4
1
1
1
2

Lawyer trainee, researcher of law, management and capital market

ISI Papers

  •  دورنمای قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران،چالش ها و فرصت ها
  •  حقوق مالکیت معنوی در عصر داده های بیومتریک: تحلیلی جامع از فناوری تشخیص چهره

Education

جوایز و افتخارات

  • ایده برگزیده جشنواره نخبگانی شهید بابایی (1402)

Other

  • عضو تیم ایرانی مسابقات شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری JESSUP