آقای دکتر Behzad Soleimani Neysiani

Dr. Behzad Soleimani Neysiani

دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه کاشان

Researcher ID: (14810)

58
3
4
14

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سابق عادی انجمن کامپیوتر ایران
  • عضو هیأت مدیره انجمن صنفی اساتید حق التدریس استان اصفهان
  • عضو سابق هیأت مدیره انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  • مشاور شاخه‌های مهندسی نرم افزار، مدیریت و آموزش انجمن صنفی رایانه ای استان اصفهان

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience

Education