آقای دکتر Hamid Masoudi

Dr. Hamid Masoudi

استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (16513)

21
14
3
4
2
14
1
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • طرح پژوهشی مطالعات پیوست فرهنگی و اجتماعی پروژۀ کوه پارک مشهد (دانشگاه بیرجند؛ شهرداری مشهد) - 1400 - Persian
 • پایان نامه تحلیل جامعه‌شناختی صنعت ازدواج در شهر مشهد (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1397 - Persian
 • کتاب تحلیل تاریخچه رویداد کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1396 - Persian
 • پایان نامه تحلیل جامعه‌شناختی فرایند اجتماعی‌شدن نقش پدری در خانواده‌های شهر مشهد (دانشگاه فردوسی مشهد) - 1391 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در جامعه‌شناسی خانواده (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در جامعه‌شناسی کار، مشاغل و کارآفرینی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی جامعه‌شناسی - مفاهیم اساسی (2) (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در جامعه‌شناسی سازمان‌ها (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مبانی جمعیت‌شناسی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد جمعیت‌شناسی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در روش تحقیق عملی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در آمار در علوم اجتماعی (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در روش‌های پیشرفتۀ تحلیل داده‌ها (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در راهنمایی کار تحقیقی دورۀ کارشناسی (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانش‌آموختۀ برتر از طرف بنیاد ملی نخبگان (1392)

Workshops

 • نحوه ایجاد طرح درس در سامانه آموزشی دانشگاه - دانشگاه بیرجند (1400)
 • پیوست‌نگاری فرهنگی و اجتماعی ویژۀ اعضای هیأت علمی و پژوهشگران - شهرداری مشهد (1395)
 • روش تحقیق کیفی - جهاد دانشگاهی (1393)