آقای مهندس parsa pouya

Engineer parsa pouya

مربی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (17009)

11
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers