آقای دکتر Masoud Mofarahi

Dr. Masoud Mofarahi

استاد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176156)

63
2
34
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers