آقای دکتر Reza Azin

Dr. Reza Azin

استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176157)

65
22
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers