آقای دکتر Shahriar Asfoori

Dr. Shahriar Asfoori

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176166)

42
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers