آقای دکتر Parviz Malekzadeh

Dr. Parviz Malekzadeh

دانشیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176169)

14
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers