آقای دکتر Karim Solaimani

Dr. Karim Solaimani

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176178)

189
114
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers