آقای دکتر Ali naghi Mosleh Shirazi

Dr. Ali naghi Mosleh Shirazi

دانشیار دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176200)

18
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers