آقای دکتر Ahmad Khademzadeh

Dr. Ahmad Khademzadeh

استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176215)

55
30
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers