آقای دکتر Mohamad Fatehi marji

Dr. Mohamad Fatehi marji

دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176241)

46
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers