آقای دکتر Mahdi Hassanpour

Dr. Mahdi Hassanpour

استاد گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176250)

65
37
2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers