آقای دکتر Pedram Attarod

Dr. Pedram Attarod

استاد، گروه مهندسی جنگل داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176308)

34
40
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers