آقای دکتر Gholamreza Azizyan

Dr. Gholamreza Azizyan

عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176310)

101
24
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers