آقای Gholam Hasan Payganeh

Gholam Hasan Payganeh

رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176343)

30
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers