آقای پروفسور Karen Abrinia

Prof. Karen Abrinia

University of Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176352)

53
13
2
61
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers