آقای دکتر Kamran Bagheri Lankarani

Dr. Kamran Bagheri Lankarani

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176371)

14
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers