خانم دکتر Simin Naseri

Dr. Simin Naseri

استاد- دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176404)

89
86
110
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers