آقای پروفسور Ghilamreza Ghodrati Amiri

Prof. Ghilamreza Ghodrati Amiri

دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176426)

175
44
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers