آقای دکتر Seyed-Mohammad Seyed-Hosseini

Dr. Seyed-Mohammad Seyed-Hosseini

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176458)

129
35
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers