رسول حجی | سیویلیکا

رسول حجی

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی رسول حجی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه صنعتی شریف (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (هیات تحریریه)
  • فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید (هیات تحریریه)

مقالات رسول حجی در کنفرانس های داخلی

تعیین مقدار بهینه تولید برای مدل تولید تک محصولی با تعمیر اقلام خراب و آماده سازی
سال 1384
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
تعیین مقدار بهینه تولید برای مدل تولید تک محصولی با تعمیر اقلام خراب و آماده سازی
سال 1384
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
تعیین مقادیر تولید در یک مسئله تک ماشینی چند محصولی با دوباره کاری
سال 1383
ارائه شده در اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
پیاده سازی رویکرد مالی برای ارزیابی و انتخاب نهایی تامین کنندگان
سال 1385
ارائه شده در دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
مقدار اقتصادی تولید با یک دستگاه و در نظر گرفتن هزینه صف اقلام معیوب برای تعمیر
سال 1385
ارائه شده در دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
بهبود سیستم ارزیابی شرکتهای خدمات مهندسی متولی بازرسی قطعات خودرو در ایران
سال 1385
ارائه شده در دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
تخمین مدت زمان فعالیت های پروژه با استفاده از نظریه فازی
سال 1386
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی ومحدودیت ظرفیت
سال 1384
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
اندازه دسته تولید در یک سیستم تولیدی مونتاژ مطابق سفارش با هزینه آماده سازی صفر و محدودیت ظرفیت تولید
سال 1383
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
مقدار اقتصادی سفارش برایدوره ای با تقا ضا ومقدار موجودی اولیه تصادفی
سال 1381
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
موجودی اطمینان بهینه در سیستم موجودی چند محصولی با محدودیت سرمایه
سال 1380
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
محاسبه هزینه مدیریت مرکزی موجودیهای زنجیره تامین تولیدی به کمک شبیه سازی
سال 1387
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
محاسبه هزینۀ یک سیستم موجودی در زنجیره عرضه دو سطحی با فروش از دست رفته
سال 1383
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
Joint optimal policy ordering/setup in supply chain management with transportation cost
سال 1389
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
طراحی مدل جانمایی - موجودی درزنجیره های تامین با امکان فروش آنلاین
سال 1390
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
سیاست مرور دایم در زنجیره عرضه با پارامترهای فازی
سال 1392
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

مقالات رسول حجی در ژورنال های داخلی

Inventory Cost Evaluation Under VMI Program with Lot Splitting
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید