آقای Farokh Sasani

Farokh Sasani

استاد دانشگاه UBC کانادا

Researcher ID: (176461)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.