آقای دکتر Javad Khalatbari

Dr. Javad Khalatbari

دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

Researcher ID: (176636)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران