آقای دکتر Ezatollah Ghadampour

Dr. Ezatollah Ghadampour

استاد گروه روانشاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176638)

51
144
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers