آقای دکتر Ahmad Pour Ahmad

Dr. Ahmad Pour Ahmad

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176679)

92
232
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers