آقای دکتر Mahdi Sheybani

Dr. Mahdi Sheybani

استاد بازنشسته گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176686)

30
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers