آقای دکتر M Saiid Saiidi

Dr. M Saiid Saiidi

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه نوادا، آمریکا

Researcher ID: (176692)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.