آقای دکتر Vahhab Piranfar

Dr. Vahhab Piranfar

مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

Researcher ID: (176715)

1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Education

  • دکتری حرفه ای null