سید محمد توانگر | سیویلیکا

سید محمد توانگر

استاد دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سید محمد توانگر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)
  • فصلنامه آسیب شناسی ایران (هیات تحریریه)
  • مجله علمی جراحی (هیات تحریریه)

مقالات سید محمد توانگر در کنفرانس های داخلی

Circulating Tumor BRAF Mutation and Personalized Thyroid Cancer Treatment
سال 1395
ارائه شده در اولین کنگره پزشکی شخصی

مقالات سید محمد توانگر در ژورنال های داخلی

Heterotopic Pancreas as a Leading Point of Intussusception: A Case Report
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Expression of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) in Brain Glioma and its Correlation with Tumor Grade
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Biphasic Epithelial Predominant Synovial Sarcoma Presenting as Painful Thigh Mass
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Current Diagnostic Status of Pheochromocytomaand Future Perspective: A Mini Review
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Meningioangiomatosis in an otherwise healthy 13 year-old boy: A case report with emphasis on histopathological findings
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران
Mature Cystic Teratoma of Spinal Cord in A 16-Year-Old Male: A Case Report
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه آسیب شناسی ایران