آقای Gholamreza Momeni

Gholamreza Momeni

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

Researcher ID: (176756)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران