آقای دکتر Abbas Manouchehri

Dr. Abbas Manouchehri

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176789)

1
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers