آقای دکتر Mohammad Bagher Heshmatzadeh

Dr. Mohammad Bagher Heshmatzadeh

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176793)

2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers