آقای دکتر Mostafa Behzad Far

Dr. Mostafa Behzad Far

استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176860)

62
99
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers