آقای Sorosh Zarinabadi

Sorosh Zarinabadi

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176883)

84
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers