آقای دکتر Manoochehr Manteghi

Dr. Manoochehr Manteghi

استاد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176909)

55
110
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers