آقای دکتر Mohammad hosein Niksokhan

Dr. Mohammad hosein Niksokhan

ستادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176924)

63
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers