آقای دکتر Babak Pourghahramani

Dr. Babak Pourghahramani

دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177057)

148
43
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers