آقای Khalil Khalili

Khalil Khalili

ریاست دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177187)

58
26
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers